Vedtægter for Frederikssund Volleyball Klub

 • 1. Klubbens navn og hjemsted:

Klubbens navn er Frederikssund Volleyball Klub.

Dens hjemsted er Frederikssund Kommune.

Klubben er stiftet som en underafdeling af FIK i 1975 og blev en selvstændig klub i 1987.

 • 2. Klubbens formål:

Klubbens formål er at dyrke volleyball, således at såvel spillere som ledere får et aktivt og medlevende forhold til det fællesskab hvori aktiviteterne udfoldes.

 • 3. Medlemskab af organisationer:

Klubben er medlem af Dansk Idræts Forbund gennem Dansk Volleyball Forbund og Københavns Volleyball Kreds og er underlagt disses love og bestemmelser.

 • 4. Optagelse af medlemmer:

Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen.

 • 5. Kontingent:

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.  Kontingentet opkræves forud halvårsvis for aktive medlemmer. For passive medlemmer opkræves kontingent helårsvis forud.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde indrømme kontingent frihed.

 • 6. Udmeldelse-eksklusion:

Til gyldigt udmeldelse kræves at den sker skriftlig til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 30 dage, kan bestyrelsen med 8 dages  skriftlig varsel ekskludere vedkommende.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages som medlem på ny, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, hvis særlige forhold giver anledning dertil. Vedkommende skal dog, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve at eksklusionen afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har medlemmet krav på at få meddelelse herom  senest 3 dage før generalforsamlingen, ligesom vedkommende har adgang til denne med  ret til at forsvare sig.

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver majoritet, som ved ændring af  klubbens love jf. §15.

Et medlem, der er ekskluderet ved en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet, som ved beslutning om eksklusion.

 • 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i maj måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel med e-mail til medlemmerne hvis muligt og ellers via klubbens hjemmeside.

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.

Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer over 18 år og som ikke står i kontingentrestance. Forældre til klubbens medlemmer under 18 år kan stemme på deres vegne med max. 1 stemme pr. medlem. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

 • 8. Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandens beretning
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt aktivitetsplan (budget) for det kommende år, herunder godkendelse af kontigentsatser for det kommende år.
 • Behandling af evt. indkomne forslag.
 • Valg af formand (lige år)
 • Valg af kasser (ulige år)
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlem(er) (hvert år)
 • Valg af 1 suppleant
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 • Eventuelt
 • 9. Generalforsamlingens ledelse m.v.:

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være et medlem af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt begrundet begæring herom.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog §6, §15 og §16.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal alle afstemninger om eksklusion foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

 • 10 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begrundet begæring herom.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat.

Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §7.

 • 11. Valg af bestyrelse:

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af en formand og en kasserer alle valgt for 2 år., samt 1-3 bestyrelsesmedlemmer valgt for 1 år (herunder næstformanden).

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling således:

Formand i lige år

Kasserer i ulige år

Bestyrelsesmedlem(er) vælges hvert år

1 bestyrelsessuppleant hvert år

Valg af formand og kasserer sker ved særlig afstemning.

På generalforsamlingen vælges endvidere 1-3 bestyrelsesmedlemmer.

 • 12 Konstituering-tegningsret-hæftelse:

Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når der er flertal af bestyrelsen til stede.

I formandens frafald indtræder næstformanden i hans sted.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Samtlige bestyrelsesreferater o.l. skal  underskrives af hvert bestyrelsesmedlem senest ved det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes klubben af kasserer og/eller formand.

Ingen i bestyrelsen hæfter personligt eller solidarisk for klubbens gæld.

 • 13. Regnskab:

Klubbens regnskabsår er 1. maj – 30. april.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

 • 14. Revision:

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisorer og 1  revisorsuppleant jf. §8.

Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er  til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til  enhver tid adgang til at efterse bogføringen og beholdningernes tilstedeværelse.

 • 15. Vedtægtsændringer:

Forandringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 • 16. Klubbens opløsning:

Klubben kan ikke opløses hvis 1/3 af medlemmerne kræver den bevaret.

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold tilfalde ungdom indenfor volleyball.

Revideret maj 2012

Click here to add your own text